مسابقه زیباترین دسکتاپ گنو/لینوکسی و دسکتاپ من

نگاهی به گنوم۳ در قالب نسخه کاندید انتشار