نگاهی متفاوت بر مرورگر وب اجتماعی RockMelt

۷۱٪ کاربران اینترنت از آخرین نسخه مرورگر خود استفاده میکنند