زیباییِ به تصویر کشیدن داده‌ها

افزایش سرعت شبکه‌های بی‌سیم تا ۱۰۰۰٪ با جایگزینی بسته‌ها با معادله جبری